Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Thượng Hòa, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Kiến nghị của hộ gia đình ông Võ Văn Giáo ở Vĩnh Long, Vĩnh Linh.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Sau khi xem xét, UBND tỉnh chuyển đơn và giao UBND huyện Vĩnh Linh theo thẩm quyền nghiên cứu, trả lời kiến nghị của hộ gia đình ông Võ Văn Giáo theo đúng quy định, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 13/6/2023


(Theo Công văn 2561/UBND-KT ngày 31/5/2023)