Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Xa Rúc, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông
Kiến nghị của ông Hồ Văn Ngời ở thôn Xa Rúc, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

UBND tỉnh nhận được đơn của ông Hồ Văn Ngời, thường trú tại thôn Xa Rúc, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông (sao gửi kèm), UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Giao Thanh tra tỉnh nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trả lời công dân, hoàn thành trong tháng 9/2023

(Theo Công văn 4643/UBND-NC ngày 12/9/2023)