Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Đội 5 Phương Hải, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng
Kiến nghị của một số hộ gia đình tại khu dân cư đội 5 Phương Hải, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

UBND tỉnh nhận đơn kiến nghị của một số hộ gia đình tại khu dân cư đội 5 Phương Hải, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng về kế hoạch làm nhà máy sen tại xã Hải Ba (sao gửi kèm). Sau khi xem xét, UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Giao UBND uyện Hải Lăng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết theo quy định, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/9/2023. 
(Theo Công văn 4668/UBND-KT)

Ngày 19/9/2023, UBND huyện Hải Lăng đã có Báo cáo số 447/BC-UBND báo cáo kết quả xử lý, giải quyết đơn kiến nghị của các công dân trú tại đội 5, thôn Phương Hải, xã Hải Ba, với nội dung: 
....
Để giải quyết dứt điểm nội dung kiến nghị của công dân, đồng thời đảm bảo tiếp tục thực hiện hoàn thành dự án theo kế hoạch, UBND huyện đang tiếp tục chỉ đạo các ngành chuyên môn liên quan thuộc huyện tổ chức làm việc với Ban QLDA các công trình....để rà soát, thống nhất phương án giải quyết, đồng thời chỉ đạo UBND xã Hải Ba tiếp tục làm việc với các hộ dân liên quan nhằm tuyên truyền, vận động người dân sớm đồng thuận để tiếp tục triển khai thực hiện dự án.
Xem thêm chi tiết tại Báo cáo số 447/BC-UBND.