Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Đội 5 Phương Hải, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng
Kiến nghị của một số hộ gia đình tại khu dân cư đội 5 Phương Hải, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

UBND tỉnh nhận đơn kiến nghị của một số hộ gia đình tại khu dân cư đội 5 Phương Hải, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng về kế hoạch làm nhà máy sen tại xã Hải Ba (sao gửi kèm). Sau khi xem xét, UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Giao UBND uyện Hải Lăng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết theo quy định, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/9/2023.


(Theo Công văn 4668/UBND-KT)