Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 1, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà
Ông Nguyễn Đức Hưng, trú tại khu phố 1, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà: Kiến nghị UBND tỉnh xem xét lại việc áp giá thu tiền sử dụng đất của UBND thành phố tại Quyết định giao đất số 1122/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 đối với gia đình ông tại thời điểm giao đất là không phù hợp với việc giải quyết chế độ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu dân cư hai bên đường Hùng Vương nối dài tại Quyết định số 3046/QĐ-UBND ngày 07/12/2001 của UBND tỉnh.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Về việc Ông Nguyễn Đức Hưng, trú tại khu phố 1, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà: Kiến nghị UBND tỉnh xem xét lại việc áp giá thu tiền sử dụng đất của UBND thành phố tại Quyết định giao đất số 1122/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 đối với gia đình ông tại thời điểm giao đất là không phù hợp với việc giải quyết chế độ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu dân cư hai bên đường Hùng Vương nối dài tại Quyết định số 3046/QĐ-UBND ngày 07/12/2001 của UBND tỉnh.

Tiếp nhận đơn và giao Sở Tài ngyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Đông Hà và các đơn vị liên quan, tổ chức đối thoại với công dân để giải quyết theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/11/2023.

(Thông báo số 239/TB-UBND ngày 27/10/2023 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023)