Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v xem xét đề nghị của Công ty TNHH Liên sơn Quảng Trị

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hướng Hóa, các Sở, ngành liên quan kiểm tra, đề xuất UBND tỉnh xem xét theo đúng quy định của pháp luật; hoàn thành trước ngày 30/11/2023./.

(Theo Công văn số 6020/UBND-KT, ngày 15/11/2023)