Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v xin chủ trương khảo sát và lập hồ sơ để được thuê đất thực hiện dự án

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Nhà đầu tư các bước thực hiện và tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định; hoàn thành trước ngày 30/11/2023./.

(Theo Công văn số 6103/UBND-KT, ngày 17/11/2023)