Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 2, phường 3, thành phố Đông Hà
Kiến nghị của công dân Nguyễn Đức Khôi ở phường 3, thành phố Đông Hà
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Chuyển đơn kiến nghị của công dân Nguyễn Đức Khôi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Chi tiết xem tại Công văn 6150/UBND-TH ngày 21/11/2023