Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v Giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Miền Trung

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Nội dung này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao UBND huyện Cam Lộ chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan kiểm tra, nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét theo quy định của pháp luật.

(Theo Công văn số 1456/UBND-KT, ngày 27/3/2024)