Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v báo cáo vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, UBND huyện Hải Lăng theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương rà soát các nội dung còn vướng mắc để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; hoàn thành trước ngày 10/5/2024./.

(Theo Công văn số 1973/UBND-KT, ngày 25/4/2024)