Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc xin nộp tiền thuê đất một lần

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét theo đúng quy định./.

(Theo Công văn số 605/VP-KT, ngày 02/5/2024)