Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 3, phường 5, thành phố Đông Hà

Kiến nghị về việc tách thửa đất ở để tạo điều kiện cho gia đình ổn định cuộc sống.

THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

             Về việc Bà Nguyễn Thị Nhạn, trú tại Khu phố 3, phường 5, thành phố Đông Hà, kiến nghị về việc tách thửa đất ở để tạo điều kiện cho gia đình ổn định cuộc sống.

 Kiến nghị nêu trên đã được UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và báo cáo, trả lời tại Văn bản số 948/STNMT-QLĐĐ ngày 18/3/2024. Tuy nhiên công dân tiếp tục có đơn kiến nghị gửi đến các sở, ngành. Để giải quyết dứt điểm vụ việc, giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại nội dung kiến nghị của công dân và giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/5/2024.

(Theo Thông báo số 575/TB-VP ngày 26/4/2024 về kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 4/2024)