Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v xin ý kiến về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch lương 2024

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 10/5/2024./.

(Theo Công văn số 2030/UBND-KGVX, ngày 03/5/2024)