Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v tập kết cát san lấp từ dự án nạo vét, khơi thông dòng chảy sông Vĩnh Phước đoạn qua địa bàn thành phố Đông Hà

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật./.

(Theo Công văn số 771/VP-KT, ngày 15/5/2024)