Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v xin tận thu khoáng sản trong công trình dự án 

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét theo đúng quy định của pháp luật./.

(Theo Công văn số 2285/UBND-KT, ngày 17/5/2024)