Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc đề xuất đầu tư một phần tuyến đường Điện Biên Phủ theo quy hoạch đô thị đã phê duyệt đoạn qua Dự án Khu đông thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Về vấn đề này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thành phố Đông Hà và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh phương án để xem xét đề nghị của Nhà đầu tư; hoàn thành trước ngày 30/6/2024./.

(Theo Công văn số: 2788/UBND-KT, ngày 18/6/2024)