Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc xin phép khai thác đá bằng phương pháp cắt dây

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Nội dung này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh xem xét theo đúng quy định của pháp luật; hoàn thành trước ngày 25/6/2024./.

(Theo Công văn số: 2694/UBND-KT, ngày 13/6/2024)