Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc cập nhật hướng tuyến hệ thống băng tải vận chuyển than đá từ thôn A Đeng, xã A Ngo về cảng biển Mỹ Thủy vào đồ án Quy hoạch chung tỉnh Quảng Trị

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng; Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh; UBND các huyện: Đakrông, Hải Lăng và các sở, ban ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất của Công ty TNHH Phonesack Việt Nam tại văn bản nêu trên để triển khai thực hiện theo thẩm quyền, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 10/7/2024./.

(Theo Công văn số 2849/UBND-KT, ngày 21/6/2024)