Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 7, phường 3, thành phố Đông Hà
Kiến nghị UBND tỉnh giải quyết đơn ghi ngày 20/5/2021 về việc khiếu nại Quyết định số 1096/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh về việc khắc phục hậu quả nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Bà Nguyễn Thị Hồng Tiện, trú tại khu phố 7, phường 3, thành phố Đông Hà: Kiến nghị UBND tỉnh giải quyết đơn ghi ngày 20/5/2021 về việc khiếu nại Quyết định số 1096/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh về việc khắc phục hậu quả nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Nội dung kiến nghị của công dân đã được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Đông Hà và các đơn vị liên quan giải quyết. Tuy nhiên đến nay, công dân vẫn không đồng tình và tiếp tục kiến nghị. Để giải quyết dứt điểm vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

- Văn phòng UBND tỉnh rà soát, đề xuất UBND tỉnh xem xét ban hành văn bản thay thế Công văn số 421/UBND-KT ngày 23/01/2024 về việc giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Hồng Tiện để các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan có cơ sở tổ chức thực hiện; hoàn thành trước ngày 10/7/2024. Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, yêu cầu UBND thành phố Đông Hà nghiêm túc, khẩn trương tổ chức thực hiện theo thẩm quyền.

- Đối với nội dung Quyết định số 1096/QĐ-KPHQ ngày 10/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với bà Nguyễn Thị Hồng Tiện: Giao Hội đồng tư vấn tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý theo đúng quy định pháp luật, hoàn thành trước ngày 20/7/2024.

(Thông báo số 1293/TB-VP ngày 28/6/2024 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2024)