Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc xin chủ trương khảo sát, lập hồ sơ đầu tư để thuê đất thực hiện dự án Nhà xưởng sản xuất cấu kiện bê tông và bờ lô

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Nội dung này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao UBND huyện Hướng Hóa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét theo quy định của pháp luật; hoàn thành trước ngày 15/7/2024./.

(Theo Công văn số 3062/UBND-KT, ngày 03/7/2024)