Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc thi công nạo vét khẩn cấp khu neo đậu tàu thuyền khu phố 5, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Nội dung này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao UBND huyện Gio Linh chủ trì, phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường và đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá sự cần thiết để thống nhất phương án xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.

(Theo Công văn số 3083/UBND-KT, ngày 04/7/2024)