Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v Báo cáo xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh trả lời đề xuất của Công ty cổ phần nước sạch tỉnh Quảng Trị tại văn bản nêu trên trước ngày 10/7/2024./.

(Theo Công văn số: 3111/UBND-NC, ngày 05/7/2024)