Insert title here
CƠ QUAN TỔ CHỨC
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 10, phường 5, thành phố Đông Hà

Ông Nguyễn Mậu Hồng Việt, trú tại khu phố 10, phường 5, thành phố Đông Hà, trình bày: kiến nghị UBND thành phố Đông Hà không thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho gia đình ông.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà nghiêm túc thực hiện ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Hà Sỹ Đồng tại Thông báo kết luận số 210/TB-UBND ngày 14/10/2022 của UBND tỉnh. Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/12/2022.

(Theo Thông báo số 229/TB-UBND ngày 30/11/2022 Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022)