Insert title here
CƠ QUAN TỔ CHỨC
THÔNG TIN Ý KIẾN
Vĩnh An, huyện Cam Lộ

Ông Hoàng Kỳ Lân, trú tại Vĩnh An, huyện Cam Lộ, trình bày: kiến nghị việc giải quyết nội dung tại Phiếu chuyển đơn số 670/PC-TANDTC-VP ngày 17/11/2010 của Toà án nhân dân tối cao đã gửi đến UBND tỉnh Quảng Trị nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát nội dung phiếu chuyển số 670/PC-TANDTC-VP ngày 17/11/2010 của Toà án nhân dân tối cáo tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định. Hoàn thành trước ngày 20/12/2022.

(Theo Thông báo số 229/TB-UBND ngày 30/11/2022 Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022)