Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
157 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Chưa đồng tình với việc giải quyết và trả lời của các cơ quan, đơn vị.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

UBND tỉnh nhận được đơn thư của bà Trần Thị Hải, trú tại 157 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội (gửi kèm) với nội dung chưa đồng tình với việc giải quyết và trả lời của các cơ quan, đơn vị.
Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ Thông tư 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ và quy định của pháp luật, UBND tỉnh chuyển đơn kiến nghị nêu trên đến Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong để rà soát, giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân đối với nội dung thuộc thẩm quyền; báo cáo UBND tỉnh kết quả trước ngày 20/9/2023.


(Theo Công văn 4479/UBND-KT ngày 05/9/2023)