Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
Kiến nghị liên quan đến việc đề nghị suy tôn liệt sỹ
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

UBND tỉnh nhận được đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Hạnh, địa chỉ xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị do Văn phòng Chính phủ chuyển đến kèm theo Công văn số 5936/VPCP-V.I ngày 03/8/2023. Đơn có nội dung kiến nghị liên quan đến việc đề nghị suy tôn liệt sĩ, UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp UBND huyện Vĩnh Linh kiểm tra, giải quyết, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9/2023.
(Theo Công văn số 4483/UBND-NC ngày 05/9/2023)