Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v tính tiền trừ chi phí GPMB đợt 1 dự án KCN Quảng Trị

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Hải Lăng căn cứ quy định tại Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ giải quyết việc khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất phải nộp để hỗ trợ Công ty TNHH Liên doanh phát triển Quảng Trị hoàn thiện các thủ tục như đề xuất, khởi công dự án theo yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh; hoàn thành trước ngày 20/9/2023./.

(Theo Công văn số 4688/UBND-KT, ngày 14/9/2023)