Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố Lập Thạch, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà
Tôi có một thửa đất tại khu phố Lập Thạch đã làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận từ năm 2020 nhưng cho đến nay đã bị trả ba lần với nội dung cơ bản giống nhau, lần sau cùng Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố Đông Hà trả vào ngày 13/7/2023, với lý do hồ sơ đo đạc còn thiếu và việc xác định mục đích sử dụng đất ở là không đúng. Kính thưa quý cơ quan, tôi xin được kiến nghị hai vấn đề sau: Thứ nhất: Đối với hồ sơ đo đạc tôi đã liên hệ với Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh để điều chỉnh lại các số liệu có sự sai khác và bổ sung các thông tin còn thiếu theo đúng hướng dẫn của Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố Đông Hà tại thông báo trả hồ sơ cho tôi. Tuy nhiên, phía cán bộ đo đạc thông báo với tôi dư án đo đạc đã kết thúc, tôi cần liên hệ với đơn vị đo đạc mới để đo đạc lại từ đầu. Vấn đề này tôi thấy bất hợp lý ở chổ, Trung tâm đã đo đạc và cung cấp hồ sơ cho tôi vào tháng 5/2022, tôi đã hoàn thành các thủ tục ở phường và đã hai lần nộp ở một cửa thành phố. Bên cạnh đó, tại Thông báo trả hồ sơ cho tôi của Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố Đông Hà vào ngày 13/7/2023 đã hướng dẫn tôi liên hệ với Trung tâm. Tôi thiết nghĩ rằng nếu dự án đo đạc đã kết thúc thì các cơ quan Nhà nước, các cấp ban, ngành sẽ có phương án xử lý phù hợp đối với các hồ sơ đo đã hoàn hiện cung cấp cho người dân sử dụng và họ đã hoàn thành các thủ tục liên quan tới việc cấp giấy chứng nhận ở phường, chứ không nhất thiết phải yêu cầu người dân liên hệ đơn vị đo đạc mới để đo đạc từ đầu. Thứ hai: Đối với việc xác định mục đích sử dụng đất. Thửa đất tôi đang xin cấp giấy chứng nhận, năm 1987 tôi đã đăng ký tại sổ đăng ký ruộng đất của xã Triệu Ái, với diện tích 740m2 đất thổ cư. Mặt dù, bản án phúc thẩm số 174/2019/HC-PT ngày 07/10/2019 của Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng đã có hiệu lực pháp luật xác định thửa đất này tôi có 740 m2 đất ở và khi làm đường phường 2 đi Đông Lương Đông Lễ UBND thành phố đã có quyết định thu hồi của tôi 640 m2 đất ở, tức thửa đất này tôi còn lại 100 m2 đất ở theo sổ đăng ký ruộng đất năm 1987, đồng thời, đã có nhiều văn bản xác nhận về nguồn gốc, thời điểm, mục đích sử dụng đất của UBND phường Đông Lễ và Điều 11 Luật đất đai đã nêu rõ việc xác định loại đất dựa theo giấy chứng nhận và các giấy tờ theo quy định khi nào không có mới xác định theo hiện trạng nhưng Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố Đông Hà không đồng ý xác nhận cho tôi là còn 100 m2 đất ở, với lý hiện nay tôi không sử dụng vào mục đích đất ở mà hiện trạng là đất trồng cây. Từ những vấn đề trên, tôi kính kiến nghị quý cơ quan xem xét giải quyết hoặc chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền giải quyết cho tôi, bảo đảm quyền lợi của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Thủ tục hành chính

Ngày 25/9/2023, Văn phòng UBND tỉnh đã chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Triều đến Sở Tài nguyên và Môi trường, nội dung cụ thể:

Ngày 19/9/2023, Văn phòng UBND tỉnh nhận được đơn phản ánh kiến nghị của công dân Nguyễn Văn Triều thường trú tại Khu phố Lập Thạch, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà trên kênh phản ánh, kiến nghị của Cổng Thông tin điện tử tỉnh (Sao gửi kèm theo).
Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chưucs về quy định hành chính; Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị.
Văn phòng UBND tỉnh chuyển nội dung kiến nghị nêu trên đến Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, giải quyết; trả lời cho công dân và thông báo kết quả về Cổng Thông tin điện tử tỉnh để công khai theo quy định.


(Theo Công văn số 511/VP-CTTĐT ngày 25/9/2023)