Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Lệ Xuyên, Triệu Trạch, Triệu Phong, Quảng Trị
Kiến nghị của công dân Lê Chiến trú tại thôn Lệ Xuyên, Triệu Trạch, Triệu Phong, Quảng Trị
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Ngày 30/8/2023, UBND tỉnh nhận được đơn thư của ông Lê Chiến trú tại thôn Lệ Xuyên, Triệu Trạch, Triệu Phong, Quảng Trị.
Đơn có nội dung: Chưa được cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết kiến nghị.
Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ và quy định của pháp luật, UBND tỉnh chuyển đơn thư nêu trên đến Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong rà soát, chỉ đạo giải quyết và trả lời cho công dân theo đúng quy định, báo cáo UBND tỉnh kết quả trong tháng 9/2023.

(Theo Công văn số 4792/UBND-KT ngày 20/9/2023)