Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 2, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà
Đề nghị công nhận liệt sĩ cho trường hợp chồng của bà là ông Hàn Văn Hòe
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

UBND tỉnh nhận được đơn, thư của bà Hoàng Thị Nhuận, thường trú tại Khu phố 2, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, Đơn có nội dung đề nghị công nhận liệt sĩ cho trường hợp chồng của bà là ông Hàn Văn Hòe (gửi kèm theo).
UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Chuyển nội dung kiến nghị của bà Hoàng Thị Nhuận đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét giải quyết theo đúng quy định; trả lời cho đối tượng và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/9/2023.


(Theo Công văn 4845/UBND-KGVX ngày 21/9/2023)