Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v xin gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư Khu du lịch La Vang - Resort tại Khu phố 2, Phường 1, thị xã Quảng Trị

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương liên quan rà soát để giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết theo đúnh quy định của pháp luật./.

(Theo Công văn số 4866/UBND-KGVX, ngày 22/9/2023)