Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 3, phường 5, thành phố Đông Hà
Kiến nghị UBND tỉnh thực hiện văn bản số 2156/BTNMT-TTr ngày 16/6/20208 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để giải quyết trả đất và bổi thường phần đất đã thu hồi để làm nhà văn hóa khu phố 3, phường 5, thành phố Đông Hà cho gia đình Ông.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

 Ông Phan Bá Kỷ, trú tại khu phố 3, phường 5, thành phố Đông Hà: Kiến nghị UBND tỉnh thực hiện văn bản số 2156/BTNMT-TTr ngày 16/6/20208 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để giải quyết trả đất và bổi thường phần đất đã thu hồi để làm nhà văn hóa khu phố 3, phường 5, thành phố Đông Hà cho gia đình Ông.
Vụ việc này, UBND tỉnh đã có văn bản số 3224/UBND-KT ngày 03/7/2023, giao UBND thành phố Đông Hà rà soát, báo cáo cụ thể tình hình vụ việc, đề xuất phương án giải quyết để UBND tỉnh xem xét trả lời đơn thư của công dân hoàn thành trước ngày 15/7/2023. Yêu cầu UBND thành phố Đông Hà nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản nêu trên, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/10/2023.
Theo Thông báo số 215/TB-UBND ngày 29/09/2023 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023)