Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 4, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà
Kiến nghị về việc giao đất cho gia đình ông sau khi đã di dời mồ mả theo chủ trương của UBND tỉnh tại văn bản số 1155/UBND-TN ngày 27/4/2012.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Ông Nguyễn Thế Lương, trú tại khu phố 4, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà: Kiến nghị về việc giao đất cho gia đình ông sau khi đã di dời mồ mả theo chủ trương của UBND tỉnh tại văn bản số 1155/UBND-TN ngày 27/4/2012.
Vụ việc này, UBND thành phố Đông Hà đã có văn bản số 1739/UBND-PTNMT ngày 09/8/2023 đề nghị UBND tỉnh xem xét, thống nhất chủ trương cho tiếp tục thực hiện việc giao đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân sau khi di dời mồ mả tại các Công văn số 1155/UBND-TN ngày 27/4/2012 và Công văn số 2866/UBND-TN ngày 28/7/2015. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, trên cơ sở kiến nghị của UBND thành phố Đông Hà tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo,giải quyết kiến nghị của công dân; hoàn thành trước ngày 20/10/2023.
(Theo Thông báo số 215/TB-UBND ngày 29/09/2023 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023)