Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Đông Hà, Quảng Trị
Kiến nghị về đất đai của Ông Mai Hồng Sơn và bà Cao Thị Kiều Châu ở Đông Hà, Quảng Trị
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

UBND tỉnh nhận được Công văn số 27/HĐND-TTCTĐB ngày 30/9/2023 của HĐND tỉnh về việc chuyển đơn của ông Mai Hồng Sơn và bà Cao Thị Kiều Châu (sao gửi kèm); UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Về nguồn gốc đất ở: Giao UBND thành phố Đông Hà rà soát, kiểm tra, trực tiếp trả lời công dân theo thẩm quyền đảm bảo quy đinh pháp luật.
2. Về dự án đường Nguyễn Bỉnh Khiên nối dài và cầu chui đường sát: Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư) căn cứ Quyết định số 1749/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 và chỉ đạo tại các văn bản số 1222/UBND-KT ngày 24/3/2022 và 127/TB-UBND ngày 07/6/2023 của UBND tỉnh để nghiên cứu, trả lời công dân theo quy định pháp luật.


(Theo Công văn 5231/UBND-KT ngày 10/10/2023)