Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v Đề xuất đầu tư Trung tâm Thương mại dịch vụ và khu vui chơi trẻ em tại Phường 2, thành phố Đông Hà 

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Sở ban ngành liên quan và UBND thành phố Đông Hà nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 20/10/2023./.

(Theo Công văn số 5202/UBND-KGVX, ngày 09/10/2023)