Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc cho đấu giá đất nền tại Khu đô thị Bắc Thành Cổ

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thị xã Quảng Trị và các đơn vị liên quan nghiên cứu, hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn tổ chức thực hiện nội dung đề xuất theo đúng quy định của pháp luật; hoàn thành trước ngày 20/10/2023./.

(Theo Công văn số 5285/UBND-KT, ngày 12/10/2023)