Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thị xã cho đấu giá 2 lô đất hẹp

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao UBND thị xã Quảng Trị chủ trì nghiên cứu, xem xét giải quyết theo thẩm quyền./.

(Theo Công văn số 5353/UBND-KT, ngày 16/10/2023)