Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v xin gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư Khu du lịch La Vang - Resort tại Khu phố 2, Phường 1, thị xã Quảng Trị

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Trên cơ sở ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2421/SKHĐT-DN ngày 18/10/2023, UBND tỉnh Quảng Trị có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Miền Trung nghiêm túc thực hiện các nội dung tại Quyết định số 2981/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thu hồi đất đã cho Công ty thuê tại Phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị để giao cho địa phương quản lý.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát thực hiện các thủ tục chấm dứt dự án nêu trên theo đúng quy định./.

(Theo Công văn số 5476/UBND-KGVX, ngày 20/10/2023)