Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v xã hội hóa

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Nội dung này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan căn cứ đề nghị của Doanh nghiệp để đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định, hoàn thành trước ngày 10/11/2023./.

(Theo Công văn số 5522/UBND-KT, ngày 23/10/2023)