Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê thuộc cơ sở kinh doanh và thương mại - dịch vụ
 

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Nội dung này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét theo đúng quy định của pháp luật; hoàn thành trước ngày 10/11/2023./.

(Theo Công văn số 5581/UBND-KT ngày 26/10/2023)