Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 3, phường An Đôn, thị xã Quảng Trị
Tiếp tục kiến nghị về việc chi trả kinh phí hỗ trợ về thu hồi đất khi nhà nước thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường Quốc lộ 1A, đoạn đường từ thành phố Đông Hà đến thị xã Quảng Trị.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Để có cơ sở xem xét, chỉ đạo giải quyết vụ việc, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5530/UBND- KT ngày 24/10/2023 tiếp tục đề nghị Bộ Giao thông vận tải sớm xem xét, quan tâm bố trí kinh phí để Tỉnh có cơ sở chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, đúng quy định của pháp luật; trong lúc chờ đợi ý kiến của Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính nghiêm túc thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5056/UBND-TCD ngày 03/10/2023; báo cáo, đề xuất phương án trước ngày 10/11/2023.
(Thông báo số 239/TB-UBND ngày 27/10/2023 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023)