Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu vực 3, thôn Nhan Biều, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong
Kiến nghị về việc Cục Thống kê tỉnh đã bàn giao 22 ha rừng cho UBND xã quản lý, diện tích còn lại giao không đúng đối tượng, UBND xã Triệu Thượng lấn chiếm lấy 02 ha và 70 sào ruộng của dân cấp cho ông Nguyễn Vọng và anh Hào để đào ao nuôi cá trái quy định pháp luật đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4869/UBND-KT ngày 22/9/2023,UBND huyện Triệu Phong đã có Báo cáo số 378/BC-UBND ngày 06/10/2023 về việc giải quyết kiến nghị của ông Hồ Văn Hoài và đã trả lời cho công dân theo quy định. Tuy nhiên công dân chưa đồng tình do báo cáo của  UBND huyện Triệu Phong chưa làm rõ đối tượng sử dụng rừng (người sử dụng). Để giải quyết dứt điểm vụ việc, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong chỉ đạo kiểm tra, xác minhlàm rõ; trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 20/11/2023.

(Thông báo số 239/TB-UBND ngày 27/10/2023 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023)