Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 7, phường 3, thành phố Đông Hà
Kiến nghị UBND thành phố Đông Hà chậm giải quyết nội dung xin giao đất bổ sung cho gia đình bà theo kết luận chỉ đạo của UBND tỉnh
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Bà Nguyễn Thị HồngTiện, trú tại khu phố 7, phường 3, thành phố Đông Hà: Kiến nghị UBND thành phố Đông Hà chậm giải quyết nội dung xin giao đất bổ sung cho gia đình bà theo kết luận chỉ đạo của UBND tỉnh.

u cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Đông Hà thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4592/UBND-KT ngày 20/10/2023 về việc giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Hồng Tiện; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 05/11/2023.

(Thông báo số 239/TB-UBND ngày 27/10/2023 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023)