Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Phương Lang, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
Kiến nghị liên quan đến việc xây dựng nhà máy chế biến hạt sen giữa khu dân cư sẽ ảnh hưởng đến môi trường và đời sống sinh hoạt của người dân.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Ông Nguyễn Đăng, đại diện cho các hộ dân trú tại đội 5, thôn Phương Lang, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị kiến nghị liên quan đến việc xây dựng nhà máy chế biến hạt sen giữa khu dân cư sẽ ảnh hưởng đến môi trường và đời sống sinh hoạt của người dân.

Nội dung kiến nghị của các hộ dân đã được UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Hải Lăng kiểm tra, giải quyết tại Công văn số 5101/UBND-KT ngày 04/10/2023; yêu cầu UBND huyện Hải Lăng kịp thời kiểm tra, giải quyết;trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/11/2023.

(Thông báo số 239/TB-UBND ngày 27/10/2023 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023)