Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Kiệt 2 số 80 Lê Lợi, khu phố 2, phường 5, thành phố Đông Hà
Kiến nghị về việc ông Nguyễn Thỉnh rào chắn đường dân sinh kiệt số 80-Lê Lợi, khu phố 2, phường 5 thành phố Đông Hà là không đúng với diện tích đất mà UBND thành phố giao cho gia đình ông Thỉnh dẫn đến người dân đi lại không được thuận lợi.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Bà Lương Thị Tú Anh, trú tại Kiệt 2 số 80 Lê Lợi, khu phố 2, phường 5, thành phố Đông Hà: Kiến nghị về việc ông Nguyễn Thỉnh rào chắn đường dân sinh kiệt số 80-Lê Lợi, khu phố 2, phường 5 thành phố Đông Hà là không đúng với diện tích đất mà UBND thành phố giao cho gia đình ông Thỉnh dẫn đến người dân đi lại không được thuận lợi.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4840/UBND-KT ngày 21/9/2023, UBND thành phố Đông Hà đã ban hành Báo cáo số 2214/UBND-BQLDA về việc xử lý kiến nghị của bà Lương Thị Tú Anh.Tuy nhiên công dân chưa đồng tình bới lý do nội dung báo cáo của UBND thành phố Đông Hà chưa làm rõ các các nội dung công dân kiến nghị. UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Đông Hà tiếp tục kiểm tra,giải quyết; trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/11/2023.

(Thông báo số 239/TB-UBND ngày 27/10/2023 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023)