Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 4, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà
Kiến nghị về việc giao đất cho gia đình ông sau khi đã di dời mồ mả theo chủ trương của UBND tỉnh tại văn bản số 1155/UBND-TN ngày 27/4/2012.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Ông Nguyễn Thế Lương, trú tại khu phố 4, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà: Kiến nghị về việc giao đất cho gia đình ông sau khi đã di dời mồ mả theo chủ trương của UBND tỉnh tại văn bản số 1155/UBND-TN ngày 27/4/2012.

Xét đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 3993/STNMT-QLĐĐ ngày 18/10/2023, giao UBND thành phố Đông Hà rà soát các trường hợp cụ thể để thực hiện việc giao đất theo đúng quy định của pháp luật, chủ động giải quyết theo thẩm quyền đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân; trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/11/2023.

(Thông báo số 239/TB-UBND ngày 27/10/2023 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023)