Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 3, phường 5, thành phố Đông Hà
Kiến nghị UBND tỉnh thực hiện văn bản số 2156/BTNMT-TTr ngày 16/6/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để giải quyết trả đất và bồi thường phần đất đã thu hồi để làm nhà văn hóa khu phố 3, phường 5, thành phố Đông Hà cho gia đình ông để ổn định cuộc sống.
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

 

Về việc Ông Phan Bá Kỷ, trú tại khu phố 3, phường 5, thành phố Đông Hà: Kiến nghị UBND tỉnh thực hiện văn bản số 2156/BTNMT-TTr ngày 16/6/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để giải quyết trả đất và bồi thường phần đất đã thu hồi để làm nhà văn hóa khu phố 3, phường 5, thành phố Đông Hà cho gia đình ông để ổn định cuộc sống.

Yêu cầu UBND thành phố Đông Hà nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023 (Công văn số 5064/UBND-TCD ngày 03/10/2023 về việc xử lý nội dung tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023); trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/11/2023.

(Thông báo số 239/TB-UBND ngày 27/10/2023 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023)