Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 3, phường 1, thị xã Quảng Trị

Kiến nghị về việc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Quảng Trị chuyển văn bản áp giá nộp tiền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến quyền lợi của Bà.

THÔNG TIN PHẢN HỒI
Không xác định

Về việc Bà Nguyễn Thị Lập, trú tại Khu phố 3, phường 1, thị xã Quảng Trị, kiến nghị về việc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Quảng Trị chuyển văn bản áp giá nộp tiền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến quyền lợi của Bà.

Tiếp nhận đơn, giao Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh giải quyết kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật; trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/11/2023.

(Thông báo số 239/TB-UBND ngày 27/10/2023 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023)