Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH liên doanh phát triển Quảng Trị

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Nội dung này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, khẩn trương đề xuất UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất đối với phần diện tích 394.487,2 m2 được cho thuê tại Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 và thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đề nghị của Công ty TNHH Liên doanh phát triển Quảng Trị.

- Giao Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ giải quyết việc khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất phải nộp để hỗ trợ Công ty TNHH Liên doanh phát triển Quảng Trị hoàn thiện các thủ tục như đề xuất.

Các đơn vị. địa phương chủ động phối hợp thực hiện, báo cáo UBND tỉnh kết quả trước ngày 10/11/2023./.

(Theo Công văn số 5791/UBND -KT ngày 03/11/2023)