Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v giải quyết đề nghị của Công ty Scavi Huế

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Trên cơ sở tiến độ thực hiện dự án được UBND tỉnh cho phép điều chỉnh tai Quyết định số 1864/QĐ-UBND ngày 17/8/2023; UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho Công ty Scavi Huế tiếp tục kéo dài thời gian thuê mặt bằng trong phạm vi diện tích đã được UBND tỉnh cho Công ty Cổ phần khai thác khoáng sản Hưng Phát thuê đất đến hết tháng 12/2024 để không làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Vĩnh Linh theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn Công ty Scavi Huế và Công ty Cổ phần khai thác khoáng sản Hưng Phát thực hiện các thủ tục theo quy định.

Yêu cầu, Công ty Scavi Huế tập trung phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan đẩy nhanh các bước để đưa dự án đi vào hoạt động theo tiến độ được điều chỉnh.

(Theo Công văn số 5815/UBND-KT ngày 06/11/2023)