Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v đề nghị xem xét điều chỉnh Quyết định giao đất (đợt 1) để thực hiện dự án Khu dân cư mới Phường 1, TP Đông Hà

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Nội dung này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; hoàn thành trước ngày 25/11/2023./.

(Theo Công văn số 5979/UBND-KT, ngày 13/11/2023)